Artikel 12.
1. Een team, dat te laat komt verliest van rechtswege de wedstrijd, voor zover van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder van de tegenpartij en dit bevestigd is door getuigen.

2. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) moet(en) echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk te maken.

3. Onvolledige teams kunnen een wedstrijd spelen. De ontbrekende speler(s) wordt (worden) geacht al hun darts buiten het dartsbord te hebben geworpen.

4. In het geval dat een team voor een vastgestelde wedstrijd afwezig was, zonder geldige opgaaf van reden of dat er sprake was van een overmachtsituatie, ontvangt de tegenpartij direct 6 punten. Aan het eind van het seizoen wordt het gemiddelde door het wedstrijdsecretariaat berekent en naar boven of beneden afgerond, vermeerderd met 1 punt.

5. Een team, dat driemaal voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is geweest, zonder geldige opgaaf van reden, wordt door het bestuur uit de competitie genomen. Tevens zijn hier de maatregelen, zoals vermeld in Art. 2.5. van toepassing.