Artikel 19.
In alle gevallen, waarin deze artikelen niet voorzien, beslist het bestuur.