Artikel 2.
1. De D.B.B.R. organiseert de competitie voor zijn afdeling en kent hiervoor een of meerdere divisies.
Deze divisies zijn onderverdeeld in:
a. een eredivisie;
b. een of meerdere eerste divisies:
c. een of meerdere tweede divisies;
d. een of meerdere derde divisies;
e. eventueel een of meerdere vierde en lagere divisies;
Met dien verstande, dat er nooit meer eerste dan tweede en tweede dan derde enz. divisies kunnen zijn. Als richtlijn geldt, dat deze opbouw piramidaal moet zijn. Elke divisie moet tenminste 7 teams bevatten. Het maximum is 14 teams.

2. Het bestuur kan een wedstrijdcommissie benoemen.

3. Het wedstrijdsecretariaat maakt voor aanvang van de competitie de promotie en degradatieregeling bekend.

4. Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen. Tevens is elk team verplicht zich aan de promotie- en degradatieregeling van de D.B.B.R. te onderwerpen.

5. Als een team 3x een claim tegen zich krijgt of bij het terugtrekken van een team uit de competitie, gelden de volgende maatregelen:
– teams worden direct uit de competitie genomen en 2 jaar/seizoenen geschorst.
– voor team’s die niet op komen dagen bij de divisiekampioenschappen of bij de promotie- degradatiewedstrijden gelden de volgende regels.
– Het team wat niet komt opdagen wordt 2 jaar/seizoenen geschorst.
– teamleden, die zich wel aanmelden, mogen in een ander team in competitieverband in het volgend seizoen wel weer uitkomen.

6. Het wedstrijdsecretariaat stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de wedstrijden en maakt de rangschikking van elke divisie. Publikatie van een rangschikking dient regelmatig te geschieden. Wel dient 6 weken voor het einde van de competitie een geheel bijgewerkte lijst gepubliceerd worden.
De laatste 6 weken van de competitie mogen er geen wedstrijden meer na de officiële speelweek gespeeld worden, dit om competitievervalsing te voorkomen. Bij overmachtsituaties heeft het bestuur het recht om anders te beslissen.

7. Teams die zonder geldige reden niet komen opdagen tijdens de laatste 6 weken van de competitie, zullen het daarop volgende seizoen worden uitgesloten van deelname aan deze competitie.